• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Home4Kids Privacyreglement

Home4Kids hecht veel waarde aan u privacy en die van uw kind en daarom hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

Contactgegevens
Home4Kids
Het Zwarte Water 49
8253 PD Dronten
06 1442 2593
www.home4kids.net
info@home4kids.net
KvK-nummer 65736273

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u voor Home4Kids hebt gekozen worden uw persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie over u en uw kind bevatten, zoals adresgegevens en informatie over de gezondheid. Home4Kids verwerkt gegevens die nodig zijn om goede zorg te bieden en hebben betrekking op u als ouder/verzorger en uw kind. Dit is vertrouwelijke informatie en wij vinden het belangrijk om deze informatie zorgvuldig om te gaan en te beschermen. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om zorg te bieden en voldoen wij niet aan de wettelijke verplichtingen rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn en/of verwijdering
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan nodig. De duur wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de archiefwet en anderzijds door de termijn door ons benodigd waarbinnen wij voor uw kind zorgen. Dit is om te kunnen voldoen aan de plicht om kwalitatieve zorg te bieden. Home4Kids hanteert de volgende bewaartermijnen.

  • Volledige naam ouders/kinderen: 7 jaar
  • Adres, telefoon en e-mail: 7 jaar
  • BSN ouders/kinderen: 7 jaar
  • Geboortedatum ouders/kinderen: 7 jaar
  • Contractgegevens: 7 jaar
  • Financiële transacties: 7 jaar
  • Bankrekening: 7 jaar
  • Gezondheid/ontwikkeling gegevens kinderen: 15 jaar
  • Beeldmateriaal kinderen: gedurende de zorg*
  • Digitaal schriftje van uw kind: gedurende de zorg*

De met * gemarkeerde gegevens worden op de groep direct na einde van de zorg op een veilige manier verwijderd/vernietigd.

Uitwisseling (persoons)gegevens met derden
Wij vinden het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving aan kinderen en u als ouder/verzorger te bieden. Daarom is er regelmatig overleg en afstemming met de u waarbij informatie over het kind tijdens de zorg wordt uitgewisseld. Daarnaast kan het ook noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens uitwisselen met derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, GGD, Jeugd en Gezondheidszorg, gemeente, scholen, accountant, etc. Deze personen zijn vanuit hun functie geheimhouding verplicht.

Inzage
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via info@home4kids.net. Home4Kids is verplicht om binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten inzien of een kopie toe te sturen. Het recht op inzage of kopie van uw persoonsgegevens kan in hoge uitzondering worden geweigerd als dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander is.

Wijzigingen
U kunt niet weigeren om een dossier te laten maken, maar u hebt veel invloed op wat er wel en niet in mag staan. Zo kunt u aanvullingen of wijzigingen in uw persoonsgegevens laten opnemen. U kunt een verzoek met de betreffende gegevens mailen naar info@home4kids.net. Binnen vier weken na uw verzoek laat Home4Kids schriftelijk weten of het verzoek wordt opgevolgd.

Beveiliging
Home4Kids is verplicht om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Door bijvoorbeeld afgesloten kasten, deuren met sloten en de hoogste beveiliging van digitale gegevens.

Geheimhoudingsplicht
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die met de zorg van uw kind te maken hebben. Medewerkers die met persoonsgegevens werken hebben een geheimhoudingsplicht.

Meer informatie?
Als u nog vragen hebt of meer wilt weten over bescherming persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanpassingen privacyreglement
Aangezien uw privacy voor ons van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Raadpleeg daarom onze website voor de laatste versie.

Home4Kids is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.