• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Crisisopvang

Soms lopen de spanningen thuis hoog op dat er sprake is van een crisis. De situatie kan dan voor een kind onveilig zijn of een kind kan zich niet goed ontwikkelen. Als kinderen of jongeren niet meer veilig thuis kunnen wonen en opvang door familie of anderen in hun netwerk niet mogelijk is, kan crisisopvang een tijdelijke oplossing bieden. Home4Kids biedt acute hulp. Voor crisisopvang hebben wij altijd ruimte.

Crisisopvang bestaat uit het bieden van dag- en nachtopvang, in combinatie met begeleiding door een ambulante hulpverlener. Tijdens het verblijf op de crisisopvang streven we ernaar het contact tussen de jongeren, hun ouders en de mensen om hen heen zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast proberen we om het normale leven door te laten lopen, zodat de jongeren gewoon naar hun school en sportclub gaan. Tijdens het verblijf op de crisisopvang zoeken we samen met alle betrokkenen intensief naar een oplossing voor de situatie die is ontstaan. Een actieve rol van de jongere (voor zover hij/zij hiertoe in staat is en zijn/haar ouders) is hierbij van groot belang.

  • Voor wie?

    Crisisopvang is er voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die tijdelijk niet veilig thuis kunnen wonen en acute hulp nodig hebben.

  • Wat is onze werkwijze?

    Crisisopvang is snel beschikbaar, meestal dezelfde dag nog.

  • Hoe lang duurt de hulp?

    Crisisopvang is altijd een tijdelijke oplossing. We streven ernaar dat een jongere zo kort mogelijk op de crisisopvang blijft. Maar dat is afhankelijk van de situatie.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.